Struktur

Struktur

Penasehat:
KH. Hasib Wahab
KH. Khalilurrahman
KH. Abdussalam Shahib
KH. Muadz Tohir
Dr. Aqil Irham

Ketua : K.H. Abdul Ghaffar Rozin
Wakil Ketua : Dr. H. Agus Zainal Arifin

Wakil Ketua : KH. Masrur Ainun Najih
Wakil Ketua : Syaiful Umam Ph.D
Wakil Ketua : Alimun Hanif Ph.D
Wakil Ketua : H. Khoirul Huda Basyir
Wakil Ketua : Dr. Arwani Syaerozi
Wakil Ketua : Mohammad Alfuniam, M.Phil

Sekretaris : Habib Sholeh
Wakil Sekretaris : H. Ahmad Athoillah
Wakil Sekretaris : Ansori M. Nuh
Wakil Sekretaris : Ahmad Sahal

Bendahara : Syaiful Amin
Wakil Bendahara : Lalu Hadrian Irfani
Wakil Bendahara : M. Nafies Husnie
Wakil Bendahara : Abdul Hafid